Projekt JUDO BÚRA HRANICE

JUDO CLUB ZŤS Martin, realizoval v období 01/2013 – 12/2013 v spolupráci s YAMABUSHI klubom Zakopané projekt:

„JUDO BÚRA HRANICE“

Číslo projektu: PL-SK/ZA/IPP/III/124

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie úrovne juda na Slovensku aj v Poľsku vytvorením spoločnej tréningovej a súťažnej základne prispel k naplneniu hlavného cieľa propagácie miestnych iniciatív a vytvoreniu cezhraničných kontaktov prostredníctvom realizácie mikroprojektu založených na aktvitách „ľudia – ľuďom“.

Čiastkové ciele projektu:

  1. Ďalšie prepojenie aktivít partnerov na cezhraničnej úrovni.
  2. Rozvoj športových zručnosti mládeže u nás aj v Poľsku.
  3. Odstránenie kultúrnych, jazykových a spoločenských bariér medzi partnermi, čím bol naplnený operačný cieľ programu posilnenie priamych kontaktov medzi komunitami Poľskej a Slovenskej republiky v prihraničnom regióne.

Realizované aktivity:

• Príprava a plánovanie – projekt nie je jednostrannou záležitosťou, preto partneri intenzívne komunikovali pri príprave spoločných aktivít tak, aby tieto boli vhodné a zaujímave pre obidvoch partnerov.

• Materiálne zabezpečenie – pre potreby kvalitnej realizácie aktivít sa zakúpilo športové a technické vybavenie, aby aktivity mohli byť naozaj kvalitné a na medzinárodnej úrovni.

• Spoločné 3-dňové sústredenia – športová príprava mladých cvičencov, ktorá pozostávala z 3 sústredení v Jasenskej doline v penzióne Nezábudka a 3 sústredení v Zakopanom v penzióne U Kosłe.

• Spoznávame naše kultúry – nakoľko tento projekt slúžil predovšetkým pre mladých cvičencov a v rámci intenzívnych tréningových sústredení musia načerpať aj energiu, bolo im umožnené spoznávať navzájom kultúru oboch krajín a to prostedníctvom výletov do slovensko – poľského okolia. Deti spoznali Kasprov vrch, centrum Zakopaného, okúpali sa v aquaparku v Turčianskych Tepliciach, vyšľapali si na Lysec, či rôznymi hrami odbúravali spoločné komunikačné bariéry.

• Veľká cena Martina v jude – bola vyvrcholením práce mladých judistov a ich trénerov.

• Publikácia o histórii a činnosti a úspechoch oboch klubov, ktorá zároveň propaguje judo ako šport.

• Publicita projektu – všetky aktivity projektu splnili kritéria správnej publicity a to vydaním plagátov, banneru, ktorý informoval všetkých zúčastnených, že realizované aktivity sú podporené z nášho projektu ako aj označenie materiálneho zabezpečenia nálepkami s logami.

SÚŤAŽE A VÝSLEDKY

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko–Slovenská republika 2007-2013

1 2

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *